fbpx

Pozwolenie na broń palną w Polsce – wymagania

Pozwolenie na broń w Polsce i jego uzyskanie nie jest sprawą łatwą, ale nie jest również przesadnie trudną. Nowelizacja Ustawy Broni i Amunicji z roku 2014 sprawia, że pozwolenia wydawane są na drodze decyzji administracyjnej.

Po nowelizacji Ustawy Broni i Amunicji w roku 2014 pozwolenia wydawane są na drodze decyzji administracyjnej, a nie uznaniowo przez Policję. Oznacza to, że jeśli spełniasz wymogi formalne o których niżej, to Wydział Postępowań Administracyjnych twojej lokalnej Wojewódzkiej Komendy Policji nie może odmówić wydania pozwolenia na broń palną.

Aby jednak uzyskać pozwolenie na broń palną, musisz spełnić szereg kryteriów. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. To także spore wydatki wynikające z konieczności odbycia szkoleń i zdobycia praktyki w posługiwaniu się bronią. Koszty te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2500 zł za samo szkolenie. Kandydat na posiadacza pozwolenia na broń palną zobowiązany jest również przedstawić ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne.

Takim dowodem może być chęć udziału w sporcie strzeleckim, przyłączenie się do koła łowieckiego czy grupy rekonstrukcyjnej. Obiegowa opinia na forach osób nie posiadających doświadczenia z bronią i często nierozumiejących litery prawa mówi, że podstawą do uzyskania pozwolenia na broń będzie chęć obrony osobistej. W takiej sytuacji jednak uzyskanie pozwolenia będzie najtrudniejsze, trzeba będzie udowodnić, że istnieje realne zagrożenie życia osoby ubiegającej się o pozwolenie.

Pozwolenie na broń palną w Polsce – podstawa prawna i formalności

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń (kandydaci) muszą spełniać określone wymagania formalne. To w pierwszej kolejności ukończone 21 lat i posiadanie stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymagane są oczywiście orzecznictwa lekarskie, związane z brakiem przeciwwskazań fizycznych lub psychologicznych. Bezwzględnie o patent strzelecki może ubiegać się tylko i wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana. 

Z tego powodu, abyś mógł uzyskać pozwolenie na broń, warto abyś zaczął od zaznajomienia się z podstawą prawną. I tak aby uzyskać pozwolenie na broń zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955) musisz:

 • posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 • mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 • nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
 • nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

Pozwolenie na broń – wymagane dokumenty:

Nie da się ukryć, że wraz z ubieganiem się o pozwolenie na broń, kandydata czeka spora droga biurokratyczna. Nic w tym dziwnego, nie mniejszą musimy pokonać przy zdobywaniu uprawnień do kierowania pojazdami. Obok orzecznictwa specjalistów, potrzebne będą fotografie, pisemny wniosek do KWP i dowód wpłaty na rzecz odpowiedniego urzędu miejskiego lub gminnego.

Do powyższych dochodzą szczegółowe dokumenty, w zależności od powodów dla, których kandydat chce uzyskać pozwolenie na broń (myśliwską, sportową, itd.). Wspólnymi dokumentami będą: 

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • dwie fotografie o maksymalnych wymiarach 3 x 4 cm;
 • pisemny wniosek skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji odpowiedniego dla regionu w którym znajduje się kandydat;
 • wniosek powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi kandydat, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany, numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzaju broni, celu jakiemu ma służyć, ilości jednostek broni oraz podpis wnioskodawcy ;
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń lub w przypadku dopuszczenia do posiadania broni za wydanie decyzji administracyjnej, wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta;

Pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej

Jak wspomnieliśmy powyżej, uzyskania pozwolenia na broń w celach ochrony osobistej będzie najtrudniejsze. W przypadku ubiegania się o broń palną bojową w celu ochrony osobistej należy wykazać się realnym i potwierdzonym przez organ Policji zagrożeniem życia lub zdrowia wnioskodawcy.

 • udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

Pozwolenie na broń łowiecką

Kandydat na myśliwego musi dodatkowo dołączyć zaświadczenie o przynależności do PZŁ oraz zaświadczenia potwierdzające uzyskanie podstawowych uprawnień do polowań.

 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego;
 • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

Pozwolenie na broń sportową

Jednym z częściej spotykanych posiadaczy broni będzie właśnie osoba, która interesuje się sportem strzeleckim. Nie jest to wynik próby “obchodzenia” przepisów – przeciwnie, w Polsce jest po prostu sporo osób interesujących się sportem strzeleckim. Takie osoby posiadają patent strzelecki w oparciu o:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniach o charakterze strzeleckim;
 • posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b;
 • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;

Pozwolenie na broń do celów rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych

Kolejną niemałą grupą są rekonstruktorzy, którzy – tak samo jak w przypadku myśliwych i sportowców – muszą dodatkowo dostarczyć:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;
 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;
 • udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

Pozwolenie na broń szkoleniową wymaga się dodatkowo

 • udokumentowane posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim;
 • udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich;

Egzaminy, patenty, szkolenia

Jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na broń palną, będziemy musieli przejść egzamin państwowy przed specjalnie powołaną komisją. Jeśli będziemy się starać o broń łowiecką lub sportową, wówczas będziemy zdawać egzamin praktyczny w związku, do którego należymy. Egzamin na policji składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Oczywiście obie części egzaminu są płatne. W pierwszej z nich musimy wykazać się znajomością przepisów posiadania broni oraz znajomością ustawy o broni i amunicji. Wiedza teoretyczna obejmuje również znajomość zasad bezpieczeństwa, podstaw udzielania pierwszej pomocy, ale także przepisów kodeksu karnego, które dotyczą użytkowania broni i znajomością regulaminu strzelnic.

W ramach egzaminu praktycznego kandydat na posiadacza prawa do posiadania broni palnej musi udowodnić, że potrafi prawidłowo rozkładać i składać broń. Równie ważną umiejętnością ocenianą na egzaminie jest ładowanie amunicji oraz zabezpieczenie i odbezpieczenie broni. Z pewnością zostaniemy sprawdzeni pod kątem umiejętności działania z wadliwym środkiem bojowym, to jest jak radzimy sobie z niewypałami oraz z usuwaniem zacięć. Policjanci przeprowadzają również sprawdzian strzelecki z użyciem typu broni o pozwolenie na którą stara się kandydat. Taki egzamin pozwala ocenić, czy kandydat ubiegający się o pozwolenie na broń posiada wszelkie wymagane umiejętności.

Koszty uzyskania pozwolenia na broń

Pozwolenie na broń nie wiąże się z kosztami większymi, niż uzyskanie prawa jazdy na samochód ciężarowy. Będziemy rzecz jasna zobligowani do płacenia opłaty skarbowej, która zawsze wynosi 242 zł i jest niezbędna. Koszty samych egzaminów mogą się jednak różnić. Opłaty na uzyskanie pozwolenia na broń różnią się zazwyczaj w zależności od przeznaczenia broni. Tutaj musimy liczyć się z wydatkiem od 100 do 1000 zł. Do kosztów egzaminu należy również dołączyć opłatę za badanie lekarskie, która może wynosić maksymalnie 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zazwyczaj koszt takiego badania wynosi tym samym od 100 do 200 zł. Badania lekarskie do pozwolenia na broń przypominają testy sprawności fizycznej, które możemy spotkać na kursie na prawo jazdy, często zresztą wykonywane są przez tych samych lekarzy.

Testy psychologiczne to najczęściej zwykła rozmowa z lekarzem. Nie jest tak trudna jak testy psychologiczne dla kandydatów do pracy w policji. Za egzamin na uzyskanie pozwolenia na broń możemy zapłacić maksymalnie 456 zł. Najczęściej składane są wnioski na broń sportową oraz łowiecką, a uzyskanie ich nie jest tak dużym problemem, jak w przypadku broni do ochrony osobistej. Najważniejsze jest jednak, abyśmy prawidłowo wypełnili wniosek o wydanie pozwolenia na broń oraz dostarczyli całą potrzebną dokumentację do przeanalizowania naszego przypadku.

Broń palna w Polsce

Polacy coraz częściej występują o pozwolenia na broń. W 2020 wydano 15 330 pozwoleń na broń. W 2019 15 222, a w 2016 – 13 832. Z kolei w 2014, to jest w oparciu o stare przepisy, policja zaakceptowała zaledwie 7 110 dokumentów.

Najwięcej pozwoleń na broń wydaje się w celach łowieckich, sportowych i kolekcjonerskich. Najbardziej rosną liczby pozwoleń związane z celami kolekcjonerskimi czy sportowymi. Wraz z liczbą pozwoleń na broń rośnie również liczba posiadanej przez Polaków broni. W 2014 wynosiła ona 381 588, natomiast w 2020 – 587 853. W roku 2021 za który nie mamy jeszcze pełnych danych można ostrożnie założyć, że proces ten jeszcze przyspieszył.

Zanim przystąpi się do wnioskowania o pozwolenie na broń, dobrze byłoby wybrać się kilkukrotnie na strzelnice i sprawdzić, czy jest to hobby, które nas zainteresuje. W okolicach Warszawy jedną z większych strzelnic jest posiadająca 11 osi strzeleckich Zbrojownia Modlin. Tam sprawdzicie różnego rodzaju broń palną, także w warunkach dynamicznych i pod okiem doświadczonych instruktorów. Sport strzelecki to rewelacyjna i ciekawa pasja, która wciąga szybciej niż mogłoby się spodziewać.

Żeby zarezerwować spotkanie w Zbrojowni Modlin wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego lub zadzwonić pod +48 788 999 303.

Product added to cart