fbpx

Regulamin

REGULAMIN STRZELNICY

ZBROJOWNIA MODLIN

Generała Wiktora Thommee 1a

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Przeznaczenie strzelnicy

Obiekt strzelnicy jest przeznaczony do realizacji kursów, szkoleń, zawodów i treningów oraz prowadzenia i organizacji sportowych imprez strzeleckich zgodnie z poniższym regulaminem i wg. zasad organizacyjnych ustalonych przez Zbrojownia Modlin Sp. z o.o.

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:
 • odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 • wyznacza korzystającym ze strzelnicy osie i/lub stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 • powadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
 1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 2. rodzaj, kaliber i dane właściciela broni z której przeprowadzono strzelanie,
 3. godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
 4. numer pozwolenia na broń i nazwę organu, który je wydał (dotyczy osób posiadających pozwolenie na broń),
 5. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

 1. Na strzelnicy zabrania się:
 • osobom towarzyszącym, osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
 • używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 • spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

 

 1. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
 • regulamin strzelnicy,
 • plan strzelnicy z oznaczeniem:
 1. a) osi strzeleckich,
 2. b) punktu sanitarnego,
 3. c) dróg ewakuacji,
 4. d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
 • wykaz sygnałów alarmowych,
 • informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

 

 1. Za szkody wyrządzone na sprzęcie lub infrastrukturze strzelnicy powstałe podczas strzelania odpowiada prowadzący strzelanie lub trening strzelecki, albo korzystający ze strzelnicy.

 

 1. Za spowodowanie wypadku lub inne szkody wyrządzone korzystającemu ze strzelnicy odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelania lub trening strzelecki, albo sam korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. Dopuszcza się przenoszenie broni rozładowanej z otwartymi komorami nabojowymi i lufami skierowanymi w górę lub w dół. Zaleca się używanie flag i znaczników wprowadzonych do komór nabojowych.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną
  w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Nie wolno odkładać broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu.
 6. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 7. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
 8. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze lub przedmioty będące celem na strzelnicy oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

 

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia na oś lub wyznaczone stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
 5. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.
 7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

 

Rozdział 4

Korzystanie ze strzelnicy

 1. Korzystanie z obiektu strzelnicy może się odbywać wyłącznie za zgodą pracowników firmy Zbrojownia Modlin Sp. z o.o. odpowiedzialnych za funkcjonowanie strzelnicy.
 2. Osoby przebywające na strzelnicy zobowiązane są do: bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, powyższego regulaminu strzelnicy, poleceń instruktora prowadzącego strzelania lub sędziego prowadzącego zawody.
 3. Wszystkie osoby przebywające na osiach strzeleckich są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu i wzroku.
 4. Strzelający w czasie pobytu na stanowiskach strzeleckich obowiązkowo stosują ochronniki słuchu i okulary ochronne.
 5. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne według stawek ustalonych przez Zbrojownia Modlin Sp. z o. o.
 6. Osoby przebywające na terenie strzelnicy są zobowiązane do zachowania należytego spokoju oraz porządku i czystości na strzelnicy i całym obiekcie.
 7. Na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania do celów metalowych z amunicji innej niż pistoletowa oraz śrutowa (12/70). Strzelający, który narusza zakaz opisany w ust.7 obciążony będzie opłatą w wysokości 150 zł za każdy uszkodzony element celu metalowego.
 8. W przypadku spowodowania uszkodzeń infrastruktury strzelnicy Strzelający może zostać obciążony pełnymi kosztami usunięcia spowodowanych szkód.

Nowy Dwór Mazowiecki, 14.10.2022r.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Jacek Kowalski

Product added to cart