fbpx

Regulamin

REGULAMIN STRZELNICY

ZBROJOWNIA MODLIN SP. Z O.O.

Generała Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 5311710574 , REGON 388374323 , KRS 0000887334

Telefon: +48 788 999 303,
adres e-mail: biuro@zbrojowniamodlin.pl

Przeznaczenie strzelnicy

Obiekt strzelnicy jest przeznaczony do realizacji kursów, szkoleń, zawodów i treningów oraz prowadzenia i organizacji sportowych imprez strzeleckich zgodnie z poniższym regulaminem i wg. zasad organizacyjnych ustalonych przez Zbrojownia Modlin Sp. z o.o.

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:
 • odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 • wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 • powadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
 1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 2. rodzaj, kaliber i dane właściciela broni z której przeprowadzono strzelanie,
 3. godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
 4. numer pozwolenia na broń i nazwę organu, który je wydał (dotyczy osób posiadających pozwolenie na broń),
 5. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 6. Na strzelnicy zabrania się:
 • osobom towarzyszącym, osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
 • używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 • spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 1. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
 • regulamin strzelnicy,
 • plan strzelnicy z oznaczeniem:
 1. osi strzeleckich,
 2. punktu sanitarnego,
 3. dróg ewakuacji,
 4. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
 • wykaz sygnałów alarmowych,
 • informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 1. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelania lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. Dopuszcza się przenoszenie broni rozładowanej z otwartymi komorami nabojowymi i lufami skierowanymi w górę lub w dół. Zaleca się używanie flag i znaczników wprowadzonych do komór nabojowych.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Nie wolno odkładać broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu.
 6. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 7. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
 8. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze lub przedmioty będące celem na strzelnicy oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
 5. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.
 7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

Rozdział 4

Korzystanie ze strzelnicy

 1. Korzystanie z obiektu strzelnicy może się odbywać wyłącznie za zgodą pracowników firmy Zbrojownia Modlin Sp. z o.o. odpowiedzialnych za funkcjonowanie strzelnicy.
 2. Osoby przebywające na strzelnicy zobowiązane są do: bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, powyższego regulaminu strzelnicy, poleceń instruktora prowadzącego strzelania lub sędziego prowadzącego zawody.
 3. Wszystkie osoby przebywające na osiach strzeleckich są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu i wzroku.
 4. Strzelający w czasie pobytu na stanowiskach strzeleckich obowiązkowo stosują ochronniki słuchu i okulary ochronne.
 5. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne według stawek ustalonych przez Zbrojownia Modlin Sp. z o. o.
 6. Osoby przebywające na terenie strzelnicy są zobowiązane do zachowania należytego spokoju oraz porządku i czystości na strzelnicy i całym obiekcie.
 7. Na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania z karabinu (5,56mm, 7,62mm, itd.) oraz amunicji typu Breneka do celów metalowych.
 8. Strzelający który narusza zakaz opisany w ust.7 obciążony będzie opłatą w wysokości 100 zł za każdy uszkodzony element celu metalowego.

Rozdział 5

Rezerwacja torów i system płatności

 1. Rezerwacji kortu można dokonać on-line na stronie: zbrojowniamodlin.pl/rezerwacja/, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w siedzibie Zbrojowni Modlin.
 2. Kort uznaje się za zarezerwowany po otrzymaniu od Zbrojowni Modlin potwierdzenia rezerwacji.
 3. Dokonując rezerwacji należy podać telefon kontaktowy.
 4. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 5. Korzystając z rezerwacji wyrażasz zgodę na przekazanie danych firmie Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (występującej w roli procesora) w celu dostarczenia usługi rezerwacji.
 6. Zbrojownia Modlin zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w wypadku zawodów lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany jeżeli tylko będzie to możliwe.
 7. Reklamacje odnośnie rezerwacji można składać mailowo na adres biuro@zbrojowniamodlin.pl Zbrojownia Modlin ma 14 dni na rozpatrzenie danej reklamacji.

Rozdział 6
Zasady Odwoływania Rezerwacji

 1. Prosimy o jak najwcześniejsze odwoływanie rezerwacji.
 2. Tory można odwoływać osobiście w recepcji, telefonicznie, przez stronę internetową.
 3. Odwoływanie rezerwacji:
  • Oś opłacona:
   • Na minimum 24 godziny przed terminem gry daje możliwość przeniesienia płatności na najbliższy dogodny termin.
  • Oś nieopłacona:
   • Na minimum 24 godziny przed terminem rezerwacji bezpłatnie,
   • Na mniej niż 24 godziny przed terminem wynajmu osi wiąże się z koniecznością opłacenia rezerwacji, chyba że znajdzie się inny klient chętny by skorzystać z osi strzeleckiej. 

Rozdział 7
Zasady Ogólne

 1. Strzelnica czynna jest w godzinach 11.00 do 19.00 w dni powszechnie, 9.00 do 19.00 w weekendy.
 2. Zbrojownia Modlin zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia strzelnicy.
 3. Klienci mogą korzystać ze strzelnicy na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia strzelnicy najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 4. Zbrojownia Modlin zastrzega sobie prawo do organizowania imprez zamkniętych, do których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział 8
Ochrona Danych Osobowych

 1. Zakładając konto w Zbrojowni Modlin Klient wyraża zgodę na gromadzenie,
 2. przetwarzanie i wykorzystywanie przez Zbrojownia Modlin Sp. z o.o. swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych jest: ZBROJOWNIA MODLIN SP. Z O.O. ul. Generała Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki NIP 5311710574 , REGON 388374323 , KRS 0000887334
 4. Dane osobowe Klienta, podane w związku z korzystaniem z usług Zbrojowni Modlin w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z korzystaniem z usług, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 6. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z korzystaniem z usług, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych.
 7. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe firmie: Reservise Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16/301 (w celu obsługi rezerwacji).
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 9. Dane osobowe Klienta są przechowywane od momentu realizacji pierwszej usługi. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.
 10. Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych przez Klienta, w procesie realizacji usługi jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usługi.

Nowy Dwór Mazowiecki, 08.02.2020r.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Jacek Kowalski

Product added to cart