fbpx

Kurs Prowadzący Strzelanie LOK

Kurs Prowadzący Strzelanie LOK to najczęściej pierwsza forma kontaktu strzelców z uprawnieniami do prowadzenia zajęć strzeleckich. Dlaczego warto przejść taki kurs i uzyskać uprawnienia Ligi Obrony Kraju? Po kolei…

Uprawnienia prowadzącego strzelanie pozwalają prowadzić strzelanie na większości strzelnic. Oznacza to, że strzelec pojawiający się na strzelnicy z rodziną, lub przyjaciółmi może sam wziąć odpowiedzialność za podopiecznych. Dzięki temu nie jest konieczne przydzielania nadzoru uprawnionej osoby ze strony strzelnicy.

Gdy na strzelnicę stawia się grupa przyjaciół, część strzelnic wymaga wyznaczenia osoby, która będzie odpowiadała za grupę. Taką osobą jest prowadzący strzelanie, który dysponując wiedzą i uprawnieniami odpowiada za bezpieczeństwo grupy w trakcie pobytu na osi strzeleckiej.

Aby przejść Kurs Prowadzący Strzelanie LOK nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie broni palnej. Kurs ten jest dedykowany dla osób które nabyły podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się bronią i amunicją. Osoba uczestnicząca w kursie nie musi być członkiem stowarzyszenia strzeleckiego, klubu strzeleckiego, posiadać patentu, licencji.

Czym różni się Kurs Prowadzący Strzelanie LOK od Kursu Prowadzący Strzelanie PZSS?

Kurs prowadzący strzelanie LOK:

 • dokument i uprawnienia bez daty ważności (dożywotnio);
 • do zrobienia tych uprawnień nie potrzeba posiadać patentu/licencji PZSS czy też pozwolenia;
 • wyraźny podział na kategorie broni – wyszczególnione na “legitymacji”;
 • w wersji “rozszerzonej” mamy również kategorię E czyli “broń samoczynna”(mając działalność gospodarczą z odpowiednim PKD można wystąpić o pozwolenie na broń do celów szkoleniowych, w tym właśnie o samoczynną.

Kursu Prowadzący Strzelanie PZSS:

 • dokument bez daty ważności (bezterminowy), przy czym jest ważny dopóki mamy patent i licencję PZSS > przy rezygnacji z pozwolenia na broń sportową (poprzez nie przedłużanie przynależności do klubu sportowego) nie dostajemy nowego patentu i nasz “papier” 

Prowadzącego Strzelanie przestaje być ważny;

 • aby zrobić takowe uprawnienia trzeba posiadać patent PZSS (tylko z nim uprawnienia są ważne);
 • brak podziału na kategorie na dokumencie;

Na naszej strzelnicy realizowany jest Kurs prowadzący strzelanie LOK, jako opcja bardziej przystępna, oraz dająca niezbywalne uprawnienia do prowadzenia strzelań. 

Kurs Prowadzący Strzelanie LOK – wymagania formalne 

Jeśli chodzi o formalne wymogi do odbycia takiego szkolenia, to są następujące.

 • ukończone 21 lat,
 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 • dobry stan zdrowia (od roku 2022 oznacza to konieczność dostarczenia badań od lekarza sportowego).

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje uprawnienia prowadzącego strzelanie wydane przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju. Uczestnik szkolenia nabywa kwalifikacje do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

A – pneumatyczna

B – palna bocznego zapłonu

C – palna centralnego zapłonu

D – maszynowa (pistolet)

E – samoczynna

F – gładkolufowa (powtarzalna)

G – gładkolufowa

H – czarnoprochowa

Zadania prowadzącego strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, a także odpowiada za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym -miejsce bezpiecznego pobytu.
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy.
 4. pilnuje przestrzegania przepisów regulaminu strzelnicy przez osoby znajdujące się na strzelnicy (zarówno korzystających ze strzelnicy czyli strzelających, jak również osób im towarzyszących czyli widzów).
 5. wydaje komendy dotyczące rozpoczęcia, przerwania i zakończenia strzelania oraz zezwala na wchodzenie przed stanowisko strzeleckie tj. udanie się w kierunku tarcz.
 6. po zakończeniu strzelania kontroluje na stanowisku strzeleckim rozładowanie broni przez korzystających ze strzelnicy

Celami szkolenia Prowadzącego Strzelanie są:

 • przeszkolenie(przygotowanie) uczestników kursu w zakresie bezpiecznego prowadzenia szkoleń strzeleckich z różnych rodzajów broni w czasie różnych form strzelań;
 • przeszkolenie uczestników kursu z zasad udzielania pomocy przedmedycznej(ukierunkowanej szczególnie na sytuacje związane z prowadzeniem zajęć strzeleckich);
 • zapoznanie z dokumentami dotyczącymi uprawiania sportów strzeleckich;
 • przedstawienie wybranych problemów prawnych związanych z bronią i formami szkolenia;
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i warunkami technicznymi jakie muszą spełniać strzelnice a aspekcie możliwości prowadzeni na nich różnych formy strzelania (w tym -przykładowe regulaminy strzelnic);
 • zapoznanie z procedurami przygotowującymi do strzelania oraz strzelanie z podstawowych rodzajów broni w zakresie posiadanych przez podmiot prowadzący uprawnień potwierdzony właściwymi dokumentami;
 • zapoznanie z budową broni strzeleckiej, zasadami działania, sposobem przystrzeliwania broni (sprawdzenia celności broni);
 • zapoznanie z organizacją zajęć na strzelnicy oraz wyposażeniem w pomoce niezbędne do przeprowadzenia strzelań;
 • zapoznanie z warunkami strzelań, wydawanymi komendami i czynnościami wykonywanymi na te komendy;
 • zapoznanie z przepisami o ewidencji broni i amunicji;

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbędą się na Strzelnicy Zbrojownia Modlin. Terminów szkoleń możecie szukać na naszej stronie TUTAJ.

WAŻNE: Osoby zainteresowane kursem pierwszego dnia kursu powinny dostarczyć badanie lekarskie dopuszczające do udziału w kursie, funkcjonariusze służb mundurowych dostarczając aktualne orzeczenie lekarskie z pracy.

Product added to cart