fbpx

I Ogólnoświatowe Zawody w Strzelaniu z Karabinka – Granatnika!

           Pierwsze światowe zawody w strzelaniu granatem nasadkowym w ramach „dwuboju strzeleckiego”

                          Regulamin  zawodów  „Dwubój strzelecki”

Spis treści:

I.UCZESTNICTWO

 

 1. STRZELCY

III. SPRZĘT I AMUNICJA

 1. SPRZĘT I AMUNICJA DLA OSÓB Z WŁASNĄ BRONIĄ
 2. POSTAWY STRZELECKIE
 3. TOR STRZELECKI

VII. CZAS NA STANOWISKU

VIII. PUNKTACJA

 1. KLASYFIKACJA
 2. REKLAMACJE
 3. CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

XII. OPUSZCZANIE TORU

XIII. UŻYWKI I OGÓLNE ZACHOWANIE

I.UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach należy zgłosić się poprzez portal informacyjno-kontaktowy podając :

Imię i nazwisko (ewentualnie dodatkowo nick w przypadku kiedy zawodnik nie życzy sobie podawania personaliów na tablicy wyników)

– status na zawodach – sprzęt własny lub udostępniony przez organizatora

W przypadku kiedy zawodnik korzysta z broni użyczonej od osoby trzeciej, musi okazać podczas potwierdzenia obecności na miejscu  pisemną umowę użyczenia oraz uprawnienia do posiadania tego typu broni . –

Jeśli zawodnik posiada wymaganą broń ale nie ma granatów -zaznacza opcję – korzystam z udostępnionych

– wnosi opłatę startową na konto organizatora zawodów –

Lista startowa jest ograniczona i decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń (wpis +wpłata)

Po przybyciu na miejsce zawodów zawodnik udaje się do biura zawodów ,legitymuje się i podpisem potwierdza swoją obecność na liście zgłoszeń oraz zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

Zawodnik zostaje wpisany na faktyczną listę startową i otrzymuje przypisany numer startowy .

Biuro zawodów kieruje zawodników do stref strzelań według kolejności rejestracji.

Nie będzie możliwości wniesienia opłaty na miejscu !

II.STRZELCY

Do udziału w zawodach dopuszczeni są strzelcy posiadający

pozwolenie na posiadanie broni lub ważną licencję sportową  , dodatkowo podczas wpisywania na listę startową zawodnik okazuje dowód osobisty.

III. SPRZĘT I AMUNICJA

W celu umożliwienia uczestnictwa w konkurencji dwubój strzelecki

organizator udostępnia zawodnikowi  karabinek kbkak GN  z następującym wyposażeniem:

-nasadka służącą do wystrzeliwania granatów

-celownik do miotania granatów

-magazynek 10 nabojowy do amunicji miotającej

– amortyzator gumowy na kolbę

– granat CGN  3 sztuki

– amunicję miotającą UNM – 4 sztuki

-amunicję strzelecką w kalibrze 7,62×39 -5 sztuk

 1. SPRZĘT i AMUNICJA (dotyczy osób z własną bronią)

Zaleca się używanie ochronników słuchu na stanowiskach strzeleckich i w ich bezpośredniej bliskości.

Zawodnik może używać broń własną w następującej minimalnej  konfiguracji:

-karabinek KBKAK GN z nasadką umożliwiającą wystrzeliwanie granatów

-magazynek 10 strzałowy przeznaczony do amunicji miotającej UNM

-do strzelania amunicją 7,62×39 dopuszczone są magazynki 10,20 lub 30 nabojowe..

-celownik dedykowany do strzelania granatami

Dopuszcza się użycie granatów będących własnością zawodnika :

Akceptowane są oba typy granatów CGN lub K-CGN pod warunkiem że nie były przerabiane ,są sprawne i nie zawierają jakichkolwiek substancji dymnych/ palnych/wybuchowych.

Zawodnik może używać amunicji własnej :

Do konkurencji 5 strzałów do tarczy 23p postawa leżąca- dowolny typ amunicji w ramach swoich uprawnień

Do konkurencji miotanie granatem do celu 3 strzały- wyłącznie amunicji UNM

Wszystkie elementy wyposażenia muszą być oryginalne (fabryczne)

Na stanowiskach strzeleckich niedozwolone jest używanie celowników kolimatorowych, laserowych, lunet optycznych , mechanicznych zamkniętych przyrządów celowniczych ( diopter, przeziernik, muszka tunelowa itp.)

Niedozwolone jest używanie lunet, lornetek oraz innych przedmiotów do podglądu tarczy podczas strzelania.

Również poprzez obserwatora -pomocnika . Zabronione podczas strzelania jest używanie jakichkolwiek środków łączności.

Zawodnik może korzystać z własnych notatek i tablic balistycznych do określenia poprawek w celowaniu. Wykonywanie powyższych czynności wlicza się w dozwolony czas na oddanie strzałów.

Karabinek może być wyposażony w pas nośny, używany wyłącznie do przenoszenia karabinka pomiędzy stanowiskami.

Karabinek może być wyposażony w bipod, używany wyłącznie do odkładania karabinka pomiędzy stanowiskami.

Dozwolone jest użycie cienkiej podkładki (o grubości poniżej 1,5cm) jako ochrony przy postawie leżącej. Nie wolno jej używać jako pomocy w strzelaniu poprzez zrolowanie bądź złożenie i wykorzystanie jako podpórka pod karabinek.

Jeśli zawodnik ma jakiekolwiek wątpliwości czy używany przez niego sprzęt (np. karabin i jego elementy, odzież etc.) jest zgodny z regulaminem, powinien przed rozpoczęciem zawodów zwrócić się do Sędziego Głównego, który dokona stosownej weryfikacji.

W przypadku stwierdzenia przez Sędziego Głównego nieprawidłowości dotyczących używanego przez zawodnika sprzętu lub sposobu jego użycia, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

Ubiór zawodnika jest dowolny:

 1. POSTAWY STRZELECKIE

W konkurencji 5 strzałów  dopuszczalna jest wyłącznie  postawa leżąca z podpórką ( będącą elementem wyposażenia stanowiska strzeleckiego)  :

Postawa leżąca:

 • Postawę leżącą przyjmujemy kładąc się wyłącznie na brzuchu.
 • Dowolna część rąk może mieć kontakt z ziemią.
 • Karabinek może mieć kontakt z podpórką dowolną częścią/częściami
 • Karabinek może być podtrzymywany dowolną częścią ręki.
 • Jedyną częścią karabinka, która może podczas strzału dotykać bezpośrednio do ziemi jest dolna krawędź magazynka

Zabronione jest używanie pasa nośnego podczas strzelania.

Zabronione jest używanie bipodu podczas strzelania (np. do podpierania karabinka) i innych stabilizatorów

Zabronione jest stosowanie w trakcie oddawania strzału w dowolnej postawie jakichkolwiek elementów pod łokciem ręki podpierającej karabinek, zapewniających dodatkową stabilizację: podkładki, pogrubienia antypoślizgowe, rzepy, poduszki, torby, wypełnienia kieszeni i inne udogodnienia. Wyjątek stanowią jedynie typowe nałokietniki ochronne.

W trakcie wstrzymania strzelania nie wolno mierzyć do celu ani przyjmować postawy strzeleckiej.

W konkurencji miotania granatem:

-dopuszcza się postawę leżącą

bądź klęczącą.

– możliwe jest używanie gumowej nakładki na kolbę- amortyzatora odrzutu

Zabronione jest używanie bipodów oraz jakichkolwiek innych wsporników,poduszek,podkładek itp.

Karabinek może dotykać podłoża jednym wybranym elementem ( kolba ,kolba z nakładką gumową ,magazynek, chwyt)

Zasada ogólna podczas całych zawodów:

Broń pozostaje zawsze skierowana lufą w stronę kulochwytu ! 

Również podczas ładowania, zakładania granatu i w trakcie pakowania do pokrowca/futerału !

 

 1. TOR STRZELECKI

Tor składa się z dwóch stref  : strefa strzelania do tarczy oraz strefa miotania granatem. Kolejność zaliczania konkurencji jest zależna od dostępności stanowisk.

Stanowisko strzeleckie wyznaczone jest linią strzelania, która oddziela stanowisko od przedpola oraz tarczy wojskowej typ 23p

Odległość od linii strzelania do tarczy wynosi 100 metrów

Stanowisko miotania granatem posiada wyznaczoną linię strzelania której nie wolno przekraczać.

Odległość od linii celowania do celu wynosi 300 metrów

Cel stanowi figura stojąca o wielkości 2 metry x 1,5 metra ( nazywana strefą B)   z wyraźnie zaznaczonym okręgiem w środku  o średnicy 1 metra . ( strefa A)

Dodatkowo wokół  figury poziomo na gruncie wyznaczony jest okrąg o średnicy 5 metrów (strefa C)

 

VII. CZAS NA STANOWISKU oraz procedura strzelania

Nie ma możliwości oddawania strzałów próbnych w ramach rozgrywania konkurencji.

Ewentualne przestrzelanie broni przed zawodami jest możliwe tylko w ramach pikniku strzeleckiego .

Konkurencja 5 strzałów – Strzelec ma 3 minuty zajęcie stanowiska oraz 5 minut na oddanie 5 strzałów .

Prowadzący strzelanie podaje komendę :

„Na stanowisko „- zawodnik wchodzi na linię strzelania i od tej chwili rozpoczyna się pomiar czasu.

Zawodnik przyjmuje postawę leżącą , układa broń z odpiętym magazynkiem,magazynek oraz amunicję.

Prowadzący strzelanie podchodzi i podaje komendę „do przejrzenia broń”

Zawodnik odciąga suwadło tak aby widoczna była komora nabojowa oraz pokazuje pusty magazynek.

Prowadzący sprawdza i mówi „przejrzałem” ,zawodnik zamyka suwadło i oddaje strzał kontrolny.

Następnie na  komendę „do tarczy ogniem pojedynczym 5 strzałów ładuj” zawodnik ładuje 5 sztuk amunicji do magazynka, podpina magazynek ,wprowadza pierwszy  nabój do komory i przyjmuje postawę strzelecką.

Na komendę prowadzącego „ do tarczy 5 strzałów ,czas 5 minut,start” zawodnik rozpoczyna strzelanie.

Strzał który padnie po przekroczeniu czasu 5 minut spowoduje odliczenie najlepszego trafienia.

Jeśli zawodnik oddał ostatni strzał  podnosi rękę . Prowadzący strzelanie podchodzi i podaje komendę „rozładuj,do przejrzenia broń” Zawodnik odpina magazynek ,odciąga suwadło umożliwiająć prowadzącemu kontrolę komory nabojowej oraz magazynka.

Następnie na komendę prowadzącego „ przejrzałem” ,strzelec zamyka suwadło,oddaje strzał kontrolny w kierunku kulochwytu i zabezpiecza broń. Można dopiąć pusty magazynek.

Jeżeli podczas pomiaru nastąpi wstrzymanie strzelania ( np. z powodu zacięcia)  to pomiar czasu jest zatrzymywany. Po wznowieniu strzelania, strzelcowi przysługuje dodatkowe 30 sekund zanim pomiar zostanie wznowiony.

Konkurencja 3 strzały granatem . Nasadka do miotania granatów musi być przykręcona do lufy , celownik specjalny być założony na karabinek a zawór gazowy ustawiony w pozycji Z-zamknięty, przed wejściem na stanowisko  .

Dla ewentualnej weryfikacji trafień i ustalenia własności granatów prowadzący strzelanie przed zajęciem  stanowiska przez zawodnika oznacza pisakiem granaty numerem z listy startowej – Strzelec ma 3 minuty zajęcie stanowiska oraz 5 minut na oddanie 3 strzałów .)   

Prowadzący strzelanie podaje komendę :

„Na stanowisko „- zawodnik wchodzi na linię strzelania i od tej chwili rozpoczyna się pomiar czasu.

Zawodnik przyjmuje postawę leżącą , układa broń z odpiętym magazynkiem, magazynek , amunicję i granaty nasadkowe.

Prowadzący strzelanie podchodzi i podaje komendę „do przejrzenia broń”

Zawodnik odciąga suwadło tak aby widoczna była komora nabojowa , pokazuje pusty magazynek oraz pozycję zaworu gazowego.

Prowadzący sprawdza i mówi „przejrzałem” ,zawodnik zamyka suwadło i oddaje strzał kontrolny.

Następnie na  komendę „do sylwetki granatem nasadkowym 3 strzały  ładuj” zawodnik zakłada granat na nasadkę. ładuje 3 sztuki  amunicji miotającej do magazynka, podpina magazynek ,wprowadza pierwszy  nabój do komory i przyjmuje postawę strzelecką.

Na komendę prowadzącego „ do sylwetki 3 strzały granatem, czas 5 minut, start” zawodnik rozpoczyna strzelanie.

Po wystrzeleniu pierwszego granatu strzelec zabezpiecza broń, zakłada kolejny granat, przyjmuje pozycję do strzału, odbezpiecza broń i oddaje kolejny strzał.

Ponownie zabezpiecza broń, zakłada trzeci granat, przyjmuje pozycję do strzału, odbezpiecza broń i oddaje ostatni strzał.

Strzał który padnie po przekroczeniu czasu 5 minut spowoduje odliczenie najlepszego trafienia.

Jeśli zawodnik oddał ostatni strzał  podnosi rękę . Prowadzący strzelanie podchodzi i podaje komendę „rozładuj, do przejrzenia broń” Zawodnik odpina magazynek ,odciąga suwadło umożliwiając prowadzącemu kontrolę komory nabojowej oraz magazynka.

Następnie na komendę prowadzącego „ przejrzałem” ,strzelec zamyka suwadło, oddaje strzał kontrolny w kierunku kulochwytu i zabezpiecza broń. Można dopiąć pusty magazynek.

Zawodnik korzystający z broni udostępnionej przez organizatora zdaje niewykorzystaną amunicję prowadzącemu strzelanie/sędziemu.

Po zakończeniu strzelania zawodnik ma 4 minuty na odnalezienie wystrzelonych granatów . Nieodnalezione w tym czasie granaty mogą być uznane za bezpowrotnie utracone.

Ewentualne kolejne poszukiwania granatów będących  własnością zawodnika mogą odbywać się po zakończeniu zawodów.

Strzelający który nie będzie przestrzegał podanej procedury może zostać zdyskwalifikowany i skierowany do natychmiastowego opuszczenia stanowiska po rozładowaniu broni nawet jeśli nie dokończył strzelania.

Jeżeli podczas pomiaru nastąpi wstrzymanie strzelania ( np. z powodu zacięcia)  to pomiar czasu jest zatrzymywany

VIII. PUNKTACJA

Punkty zdobywane przez zawodnika:

 • Maksimum 50 punktów  według trafień do tarczy strzeleckiej
 • Maksimum 30 punktów według trafień figury granatnikowej  lub strefy wokół figury
 • 10 punktów za trafienie granatem w centrum figury -strefa A
 • 5 punktów za trafienie granatem w dowolną część figury  -strefa B
 • 2 punkty za trafienie granatem w okrąg wokół figury -strefa C

Łącznie można uzyskać 80 punktów

Punkty oblicza i wpisuje w kartę wyników prowadzący strzelanie lub sędzia.

Po wpisaniu wyniku do karty zawodnik podpisem potwierdza zgodność.

 1. KLASYFIKACJA

Wyniki będą  na bieżąco wpisywane na dostępną ogólnie tablicę wyników. Jeśli zawodnik nie życzy sobie podawania  imienia i nazwiska może zastąpić je nickiem. W takim przypadku podaje nick prowadzącemu strzelanie, jednak na karcie wyników będącej w dyspozycji prowadzącego strzelanie musi być także imię i nazwisko.

Zawody rozgrywane są w godzinach od 9:30 do 14:30. Po wpisaniu na tablicy wyników danych z ostatniego strzelania następuje rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników.  Wygrywający zostają wywołani ( po nazwisku lub nicku) i otrzymują oficjalnie nagrody.

Nie przewiduje się przekazania nagród inaczej niż odbiór osobisty .

W przypadku remisu na którymkolwiek z trzech pierwszych miejsc, o ostatecznej lokacie będzie decydować ;

1 Ilość dziesiątek na tarczy

2 ilość trafień granatem w strefę A lub B

Jeśli to nie rozstrzyga o kolejności miejsc możliwa jest dogrywka w postaci strzelania do tarczy .

Warunki rozgrywania dogrywki :

Dystans 100 m. tarcza 23 p  ,pozycja leżąca. Zawodnicy oddają w sesji po jednym strzale . Odpada zawodnik który uzyska gorsze trafienie . W razie konieczności decydują kolejne sesje.

 1. REKLAMACJE

Każdy Zawodnik w czasie trwania zawodów ma prawo wezwać Sędziego w razie zauważenia nieprawidłowości na torze, takich jak:

 • zagrożenie bezpieczeństwa
 • niezgodność stanowiska z regulaminem
 1. CZAS POMIĘDZY STANOWISKAMI

Czynnikiem wpływającym na wydłużony przebieg zawodów jest czas potrzebny  na opuszczenie stanowiska strzeleckiego. Po zakończeniu strzelania na danym stanowisku zawodnik powinien:

 • schować zabezpieczoną broń w pokrowiec/futerał.
 • lub odłożyć zabezpieczoną broń wraz z magazynkiem ( broń udostępniona przez organizatora)
 • niezwłocznie opuścić stanowisko.

Zabronione jest przenoszenie broni z podpiętym magazynkiem lub/i odbezpieczonej

XII. OPUSZCZANIE TORU

Zawodnik może w trakcie trwania zawodów opuścić tor tylko za wiedzą Sędziego bądź prowadzącego strzelanie i pod następującymi warunkami:

 • dobrowolnego zakończenia strzelania z zaliczeniem dotychczas osiągniętego wyniku,
 • wykonania naprawy wyposażenia, które zostało uznane za niebezpieczne albo niezdolne do oddania strzału (nie dotyczy to ustawienia, tzw. zera na optyce albo źle przygotowanej reszty sprzętu),
 • w innym uzasadnionym celu za wiedzą i zgodą Sędziego.

Opuszczenie toru bez wiedzy i zgody Sędziego może skutkować dyskwalifikacją.

XIII. UŻYWKI I OGÓLNE ZACHOWANIE

Wnoszenie i/lub konsumpcja alkoholu jest surowo zakazana, a udział w zawodach zawodnika po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających jest niedopuszczalny. Złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją i natychmiastowym usunięciem z toru, a także dalszymi konsekwencjami – stosownie do spowodowanego zagrożenia.

Obraźliwy język albo antyspołeczne zachowanie jakiegokolwiek rodzaju nie będą tolerowane i grożą dyskwalifikacją oraz usunięciem z toru.

Każdorazowe lekceważenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią zarówno na stanowisku jak i poza nim będzie skutkowało dyskwalifikacją bez zwrotu kosztów wpisowego ,nawet jeżeli zawodnik nie odbył jeszcze strzelań.

 

Product added to cart